4.10.2023

Διερμηνέας - Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Κυψέλη & Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Ινόη & Εποπτευόμενα Διαμερίσματα για ασυνόδευτους ανηλίκους ΚΦ16+διαμερίσματα

Η ΑµΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή ¨ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ¨) έχει αναλάβει, µε ϐάση την Α∆Α :Ρ8Ξ446Μ∆ΨΟ-Γ3Τ, Α∆Α :69Τ346Μ∆ΨΟ-5Ω2 & 9ΡΘ846Μ∆ΨΟ-2Ρ4 Απόϕαση/εις ΄Ενταξης Επιχορήγησης Πράξης/εων της Γεν. Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, την λειτουργία ∆ύο ∆οµών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ( « ∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΥΨΕΛΗ & ∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΟΗ & ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΦ16+ » ή ∆ΟΜΕΣ ΚΥΨΕΛΗ & ΙΝΟΗ, & ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΦ16+ ) (ΟΠΣ 6001602 & 6001603 & 5075967). Στο πλαίσιο αυτών προκηρύσσει θέση εργασίας Διερμηνέα - Διαπολιτισμικού Μεσολαβητη.
σχετικά αρχεία:

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ