Σκοπός-αξίες

Οι κύριοι σκοποί της Ευρωπαϊκής Έκφρασης είναι:

Η προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας και της ευρωπαϊκής ενοποίησης με τη σύγχρονη διατήρηση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων και παραδόσεων. Ο προβληματισμός και η ενημέρωση για τα ευρωπαϊκά θέματα με παράλληλη ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Η συμβολή στη δημιουργία των όρων μιας οικουμενικής διακυβέρνησης, η προαγωγή του σχετικού διαλόγου και η προώθηση της ιδέας μιας παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Η επιδίωξη και προώθηση ενός σταθερού δημιουργικού διαλόγου με στόχο τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δομών, τη σύγκλιση και την προαγωγή της ευρωπαϊκής συνείδησης. Η ανάπτυξη μίας σύγχρονης ελληνικής πλουραλιστικής κοινωνίας, μέσα στην οποία θα διευρύνεται συνεχώς η προστασία των δικαιωμάτων, ο ρόλος του πολίτη και θα ενδυναμώνονται οι ευρωπαϊκές αξίες. Η προαγωγή της προσπάθειας για καταγραφή, αξιολόγηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου εθνικού δυναμικού εντός και εκτός Ελλάδος, η επιδίωξη προβολής της ελληνικότητας παντού στον κόσμο.

Η προστασία του φυσικού, του πολιτιστικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο πλαίσιο μίας οικολογικά βιώσιμης ανάπτυξης. Ιδιαιτέρως η προσαρμογή και ο μετριασμός της κλιματικής κρίσης, καθώς και η ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ανάληψη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, ανταλλαγών νέων, εθελοντικής εργασίας και αλληλεγγύης, δια βίου μάθησης, αλληλεγγύης των γενεών, ψηφιακής εκπαίδευσης.

Η συνεισφορά με κάθε μέσο, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στην τόνωση της απασχόλησης. Η συμμετοχή στο πλαίσιο της κοινωνίας πολιτών στην οικοδόμηση του απαραίτητου κράτους πρόνοιας και στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Η συμβολή στην αντιμετώπιση προβλημάτων των ευάλωτων ομάδων με βάση το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο και πρακτικές. Ιδιαιτέρως, η προώθηση της ισότητας των φύλων και η προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, η παροχή βοήθειας και η ένταξη προσφύγων και μεταναστών, η ίδρυση και λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, η προστασία ΑΜΕΑ, καταναλωτών, ασθενών.

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ