23.6.2023

Νοσηλευτής/τρια - Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Κυψέλη

H ΑμΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή  ̈ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ̈) έχει αναλάβει, με βάση την Α.Π.1838/26.05.2022 ΑΔΑ 9ΞΝ246ΜΔΨΟ-Ξ4Η Απόφαση Ένταξης Επιχορήγησης Πράξης της Γεν. Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, την λειτουργία Μιας (1) ∆ομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων («∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΚΥΨΕΛΗ» ή ∆ΟΜΗ ΚΥΨΕΛΗΣ ) (ΟΠΣ 5165120). Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσει θέση εργασίας Νοσηλευτή/τριας.
σχετικά αρχεία:

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ