13.3.2023

Ψυχολόγος-Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Κυψέλη

Η ΑμΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή  ̈ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ̈) έχει αναλάβει, με βάση την Α.Π.2536/Φ38/13-11-2018 Απόφαση Συμφωνίας Επιδότησης και εφεξής, την λειτουργία Μιας (1) ∆ομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ( « ∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΚΥΨΕΛΗ » ή ∆ΟΜΗ ΚΥΨΕΛΗΣ ) (ΟΠΣ 5165420). Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσει θέση εργασίας Ψυχολόγου.
σχετικά αρχεία:

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ