7.3.2023

Υπεύθυνος Διοίκησης & Οικονομικών

Η ΑµΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή ¨ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ¨) έχει αναλάβει, µε ϐάση την Απόφαση/εις ΄Ενταξης Επιχορήγησης Πράξης/εων της Γεν. Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, την λειτουργία ∆ύο ∆οµών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ( « ∆ΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΚΥΨΕΛΗ, ΙΝΟΗ & ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΦ16+ » ή ∆ΟΜΕΣ ΚΥΨΕΛΗΣ, ΙΝΟΗ, ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΦ16+ ) (ΟΠΣ 5165418 & 5165420 & 5075967). Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσει θέση εργασίας  Υπεύθυνου Διοίκησης & Οικονομικών.

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ