10.1.2023

Ψυχολόγος - Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Ινόη

Η ΑμΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή  ̈ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ̈) έχει αναλάβει, με βάση την Α.Π.1839/26.05.2022 ΑΔΑ 63ΔΣ46ΜΔΨΟ-ΥΘΦ Απόφαση Ένταξης Επιχορήγησης Πράξης της Γεν. Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, την λειτουργία Μιας (1) ∆ομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων («∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΟΗ» ή ∆ΟΜΗ ΙΝΟΗ ) (ΟΠΣ 5165418). Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσει θέση εργασίας Ψυχολόγου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ακολουθήσουν το παρακάτω σχετικό αρχείο:  

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ