16.11.2022

Σύμβουλος Επιμόρφωσης - Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Κυψέλη, Ινόη & ΚΦ16+

Η ΑμΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή  ̈ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ̈) έχει αναλάβει, με βάση την Α.Π.1838/26.05.2022 ΑΔΑ 9ΞΝ246ΜΔΨΟ-Ξ4Η Απόφαση Ένταξης Επιχορήγησης Πράξης της Γεν. Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, την λειτουργία Δύο ∆ομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων («∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΚΥΨΕΛΗ, ΙΝΟΗ & ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΦ 16+» ή ΔΟΜΕΣ ΚΥΨΕΛΗΣ, ΙΝΟΗ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΦ16+) (ΟΠΣ 5165420 & 5165418 & 5075967). 
Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσει θέση εργασίας Συμβούλου Επιμόρφωσης.

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ