8.7.2022

Ψυχολόγος-Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Κυψέλη & Ινόη

Η ΑµΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή ¨ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ¨) έχει αναλάβει, µε ϐάση την απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, την λειτουργία ∆ύο ∆οµών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (« ∆ΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΚΥΨΕΛΗ & ΙΝΟΗ » ή ∆ΟΜΕΣ ΚΥΨΕΛΗΣ & ΙΝΟΗ) (ΟΠΣ 5165418 & 5165420). Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσει θέση εργασίας Ψυχολόγου

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ακολουθήσουν το παρακάτω σχετικό αρχείο:  

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ