9.4.2024

Διερμηνέας - Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Κυψέλη & Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Ινόη

Η ΑμΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ”) έχει αναλάβει, µε ϐάση την Α∆Α : Ρ8Ξ446Μ∆ΨΟ-Γ3Τ Απόφαση/εις ΄Ενταξης Επιχορήγησης Πράξης/εων της Γεν. Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, την λειτουργία Μιάς ∆οµής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ( « ∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΚΥΨΕΛΗ » ή ∆ΟΜΗ ΚΥΨΕΛΗΣ ) (ΟΠΣ 6001602) και με βάση την Α∆Α : 69Τ346ΜΔΨΟ-5Ω2 Απόφαση/εις ΄Ενταξης Επιχορήγησης Πράξης/εων της Γεν. Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, την λειτουργία Μιάς ∆οµής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ( «∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΟΗ» ή ∆ΟΜΗ ΙΝΟΗ ) (ΟΠΣ 6001603). Στο πλαίσο αυτό προκηρύσσει θέση εργασίας Διερμηνέα - Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή.
σχετικά αρχεία:

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ