15.3.2024

Μάγειρας - Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Κυψέλη

Η ΑμΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή  "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ”) έχει αναλάβει, µε ϐάση την Α∆Α :Ρ8Ξ446Μ∆ΨΟ-Γ3Τ Απόφαση/εις ΄Ενταξης Επιχορήγησης Πράξης/εων της Γεν. Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, την λειτουργία Μιάς ∆οµής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ( «∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΚΥΨΕΛΗ» ή ∆ΟΜΗ ΚΥΨΕΛΗΣ) (ΟΠΣ 6001602). Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσει θέση εργασίας  Μάγειρα.

σχετικά αρχεία:

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ