27.4.2022

Νοσηλευτής/τρια - Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Ινόη

Η ΑμΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή  ̈ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ̈) έχει αναλάβει, με βάση την Α.Π.2536/Φ38/13-11-2018 Απόφαση Συμφωνίας Επιδότησης και εφεξής, την λειτουργία Μιας (1) ∆ομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ( « ∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΟΗ » ή ∆ΟΜΗ ΙΝΟΗ ) (ΟΠΣ 5165418). Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσει θέση εργασίας Νοσηλευτή/τριας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ακολουθήσουν το παρακάτω σχετικό αρχείο:  

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ