5.2.2024

Φροντιστής - Εποπτευόμενα Διαμερίσματα για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω ΚΦ16+

Η ΑµΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή ¨ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗΕΚΠΕΘΕ¨) έχει αναλάβει, µε ϐάση την Α∆Α : 9ΡΘ846Μ∆ΨΟ-2Ρ4 Απόφαση/εις ΄Ενταξης Επιχορήγησης Πράξης/εων της Γεν. Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, την λειτουργία Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (« ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16+ » ή ΚΦ16+ ) (ΟΠΣ 5075967). Στο πλάισιο αυτό προκηρύσσει θέση εργασίας Φροντιστή
σχετικά αρχεία:

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ