9.1.2024

Προσωπικό καθαριότητας - Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ινόη

Η ΑμΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ”) έχει αναλάβει, µε ϐάση την Α∆Α :69Τ346ΜΔΨΟ-5Ω2 Απόφαση/εις ΄Ενταξης Επιχορήγησης Πράξης/εων της Γεν. Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, την λειτουργία Μιάς ∆οµής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ( «∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΟΗ» ή ∆ΟΜΗ ΙΝΟΗ ) (ΟΠΣ 6001603). Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσει θέση εργασίας Προσωπικού Καθαριότητας.
σχετικά αρχεία:

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ