27.11.2023

Υπεύθυνος Διοίκησης και Οικονομικών - Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Κυψέλης, Ινόη και Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ασυνόδευτων Ανηλίκων 16 ετών και άνω

Η ΑµΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή ¨ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ¨) έχει αναλάβει, µε ϐάση την Α∆Α :Ρ8Ξ446Μ∆ΨΟ-Γ3Τ, Α∆Α :69Τ346Μ∆ΨΟ-5Ω2 & 9ΡΘ846Μ∆ΨΟ-2Ρ4 Απόϕαση/εις ΄Ενταξης Επιχορήγησης Πράξης/εων της Γεν. Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, την λειτουργία ∆ύο ∆οµών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ( « ∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΥΨΕΛΗ & ∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΟΗ & ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΦ16+ » ή ∆ΟΜΕΣ ΚΥΨΕΛΗ & ΙΝΟΗ, & ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΦ16+ ) (ΟΠΣ 6001602 & 6001603 & 5075967). Στο πλαίσιο αυτό προκυρήσσει θέση  Υπεύθυνου Διοίκησης και Οικονομικών.


σχετικά αρχεία:

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ