23.6.2007
23.6.2007

Νέοι και Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Συνέδριο/Ημερίδα
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση σε συνεργασία με τον Δήμο Βούλας διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Νέοι και Διαπολιτισμική Επικοινωνία», η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2007. Η επεξεργασία των πρακτικών αποτέλεσαν το περιεχόμενο του αφιερώματος στο περιοδικό «Ευρωπαϊκή Έκφραση», τεύχος 66
Μετά την έκδοσή του ακολούθησε η αποστολή του σε Μ.Κ.Ο. και σε τοπικούς φορείς του Δήμου Βούλας με στόχο την ύπαρξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων τόσο σε σχέση με την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου όσο και σε σχέση με τη δημιουργία δικτύων. 
Στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου δράσης «Νέοι & Διαπολιτισμική Επικοινωνία» οι επιδιωκόμενοι στόχοι ήταν:
  • Η ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου των νεανικών δομών στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, ιδιαιτέρως στη σύγχρονη πραγματικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη κινητικότητα των νέων και τη μετεξέλιξη των κοινωνιών σε ανοικτές κοινωνίες
  • η προώθηση της δημιουργίας δικτύων Μ.Κ.Ο. νέων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και η διασύνδεσή τους με ανάλογα ευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς και η μεγάλη σημασία της συνεργασίας των τοπικών δικτύων με τους τοπικούς φορείς
  • η ανάδειξη του ρόλου της τεχνολογίας στην διαπολιτισμική προσέγγιση με τις δυνατότητες που παρέχει για την άρση των χωροχρονικών ορίων
  • η ανάδειξη της αναγκαιότητας του διαπολιτισμικού διαλόγου για την ουσιαστική ευρωπαϊκή ενοποίηση με παράλληλη διατήρηση των ιδιαιτεροτήτων της πολιτισμικής ταυτότητας των λαών

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ