13.7.2007
14.7.2007

Τοπικός Τύπος Αττικής-Συνεργασία για την Ποιότητα

Συνέδριο/Ημερίδα
Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης η Ευρωπαϊκή Έκφραση οργάνωσε διήμερο συνέδριο τον Ιούλιο του 2007 στον Δήμο Μεγαρέων, στο οποίο κλήθηκε να συμμετάσχει το σύνολο του τοπικού τύπου του υπολοίπου Αττικής και άλλοι τοπικοί φορείς. Επίσης, δημιουργήθηκε ιστοσελίδα, με στόχο να πραγματοποιείται follow up με την ανάπτυξη διαλόγου στο ηλεκτρονικό Φόρουμ του δικτύου του τοπικού τύπου. 
Βασικός στόχος του σχεδίου δράσης ήταν η βελτίωση της ποιότητας και η προώθηση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας του τοπικού τύπου, με παράλληλη ανάδειξη των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, ώστε να λειτουργεί συνεκτικά σε σχέση με την τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό αναζητήθηκε πλαίσιο κανόνων δεοντολογίας.
Επίσης, αναδείχθηκαν οι δυνατότητες του τοπικού τύπου στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της λειτουργικής και ισόρροπης πρόσβασης σε αυτόν των Ο.Τ.Α., της κοινωνίας πολιτών και των παραγωγικών τάξεων της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.
Το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε ανέδειξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Δήμου στον χώρο του τοπικού τύπου και του πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. 

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ