1.1.2005
31.12.2006

Πρόγραμμα REVOS

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση σε συνεργασία με τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής υλοποίησε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (Interreg III) το 2005. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 24 μήνες και είχε σημείο αναφοράς τις καλές πρακτικές στον χώρο του εθελοντισμού. 

Σκοπός του προγράμματος ήταν η υλοποίηση ενεργειών καταγραφής, υποστήριξης, εκπαίδευσης και κινητοποίησης των εθελοντικών οργανώσεων κοινωνικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Ανατολικής Αττικής
.
Σε αυτό το πλαίσιο δράσεων έγιναν ενέργειες όπως:  δημιουργία βάσης δεδομένων των οργανώσεων κοινωνικού χαρακτήρα, αποστολή και επεξεργασία ερωτηματολογίου, διοργάνωση συνεδρίου, ενημέρωση εθνικής και διακρατικής ιστοσελίδας.

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ