1.4.2005
31.7.2008

Πρόγραμμα ΑΛΚΗΣΤΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση ήταν το Γραφείο Τύπου του Έργου και υλοποίησε όλες τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καθώς επίσης το ενημερωτικό φυλλάδιο για τους ωφελούμενους του έργου, τον οδηγό προσέγγισης των εθελοντών, καθώς και το Ηλεκτρονικό Μητρώο Εθελοντών Εργασίας. 

Το έργο, ξεκίνησε να υλοποιείται τον Απρίλιο του 2005 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2008.

To έργο «ΑΛΚΗΣΤΙΣ» διεξήχθη σε 4 περιοχές της χώρας (Αθήνα, Κόρινθο, Ιωάννινα, Χίο) και αποσκοπούσε στη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ανδρών και γυναικών, μέσω:
  • της παροχής συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε εργαζόμενες/ους, οι οποίες/οι έχουν τη φροντίδα εξαρτώμενων μελών,
  • της κατάργησης των στερεοτύπων για τον ρόλο των δύο φύλων στην οικογένεια, και
  • της προώθησης νέων προτύπων οργάνωσης της εργασίας με στόχο τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των ομάδων στόχου
Στο πλαίσιο του έργου «ΑΛΚΗΣΤΙΣ»:
Συστήθηκαν τέσσερις (4) δομές με την ονομασία Κέντρα Στήριξης της Οικογένειας σε 4 περιφέρειες της χώρας μέσω των οποίων:
  • Υλοποιήθηκαν ενέργειες υποστήριξης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα ισότητας και κατανομής ρόλων στην οικογένεια και την εργασία
  • Εκπονήθηκαν μελέτες που αφορούν τις επιμέρους θεματικές και τις ομάδες-στόχου του Έργου
  • Συστάθηκε Δίκτυο Συμβούλων Ισότητας και Κινητή Συμβουλευτική Μονάδα ανά Δομή υποστήριξης σε οικογένειες με ειδικά προβλήματα αποκλεισμού
  • Δημιουργήθηκε Ηλεκτρονικό Μητρώο Εθελοντών Κοινωνικής Εργασίας (Η.Μ.Ε.Κ.Ε.)
  • Υλοποιήθηκαν ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργοδοτών-εργαζομένων αναφορικά με τις νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας και τη διάσταση του φύλου στην εργασία
  • Συστάθηκε Δίκτυο Εθελοντών Κοινωνικής Εργασίας
Το Δίκτυο για την Άρση του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Γυναικών υλοποίησε το καινοτόμο έργο «ΑΛΚΗΣΤΙΣ», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal.

Το Έργο «ΑΛΚΗΣΤΙΣ» συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ