10.10.2012
22.10.2012

Πρόγραμμα Citizens for Europe

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση συμμετείχε στο πρόγραμμα ‘’Citizens for Europe’’ 2007-2013 με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά, τη συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων κοινωνίας πολιτών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Το πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης προσιτής, δημοκρατικής, ενωμένης πολιτισμικά. Ανέπτυξε το αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας, βασισμένης σε κοινές αξίες, κοινή ιστορία και κοινό πολιτισμό. Καλλιέργησε το αίσθημα του ανήκειν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βελτίωσε την ανοχή και αλληλοκατανόηση μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, προήγαγε τον πολιτισμό και τη γλωσσική πολυμορφία, ενισχύοντας τη διαπολιτισμικότητα.  

Μέσα από το πρόγραμμα ήρθαν σε επαφή πολίτες διαφορετικών χωρών, αντάλλαξαν εμπειρίες, απόψεις και προβληματισμούς, υποστήριξαν κοινές δράσεις βασισμένοι στη συνεργασία και ενθάρρυναν την αλληλεπίδραση που οδήγησε στην προώθηση της διαπολιτισμικότητας μεταξύ των πολιτών.
Το πρόγραμμα ‘’Ευρώπη για τους Πολίτες’’ αποτέλεσε ένα σημαντικό εργαλείο για την καλλιέργεια του αισθήματος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκει στους πολίτες της, ότι η ενεργός συμμετοχή στα κοινά είναι καθοριστικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.  

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ