1.9.2012
30.11.2015

Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΣΤΙΑ» εταίρος της οποίας ήταν η Ευρωπαϊκή Έκφραση, ξεκίνησε την υλοποίηση του προγράμματος «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες στην περιοχή Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη». Η δράση αυτή ξεκίνησε την υλοποίηση της 1/9/2012 και ολοκληρώθηκε στις 30/11/2015.
To πρόγραμμα αποσκοπούσε στην τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 80 ανέργων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του τριτογενούς τομέα. Ειδικότερα, στόχος του Σχεδίου δράσης ήταν η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, καθώς και την ενδυνάμωση 80 ανέργων, που απειλούνταν με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. 
Με τις παρεμβάσεις που προβλέπονταν στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επιχορήγηση Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων  Επαγγελματιών) διευκολύνθηκε η ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Στο γενικό αυτό πλαίσιο οι παρεμβάσεις του Σχεδίου δράσης για το σύνολο των ωφελουμένων, αφορούσαν: 
  • Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων με στόχο την ψυχοκοινωνική ένταξη και την προώθηση απασχόληση
  • Επιδοτούμενη Επαγγελματική κατάρτιση 
  • Δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταιρών, οργανισμών, επιχειρήσεων  και επωφελούμενων 
  • Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων

Τα κυριότερα ποιοτικά αποτελέσματα από την υλοποίηση του Σχεδίου ήταν:
  • Η εμψύχωση και ενεργοποίησή τους για την αντιμετώπιση προβλημάτων τόσο σε ατομικό όσο και ομαδικό επίπεδο
  • Η δημιουργία προϋποθέσεων για την απασχόλησή τους 
  • Η δημιουργία δικτύου αλληλοϋποστήριξης των συμμετεχόντων 
  • Η ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού 

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΣΤΙΑ» συμμετείχαν οι ακόλουθοι φορείς: ΑΚΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(Συντονιστής), ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ, η EEO GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, η ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ "Η ΕΝΟΤΗΤΑ", ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε., η ΑΡΩΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ), δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»  

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ