12.9.2012
14.6.2014

ΚΙΘΑΙΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση συμμετείχε ως εταίρος στο Σχέδιο Δράσης «ΚΙΘΑΙΡΩΝ» που αποσκοπούσε να εντάξει στην αγορά εργασίας 80 ανέργους στην περιοχή του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, εγγεγραμμένους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου Ανεργίας, προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Το πρόγραμμα είχε χρονική διάρκεια 2 έτη, 2012-2014. 
Στόχος της Α.Σ. «ΚΙΘΑΙΡΩΝ» ήταν η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων Υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, καθώς και την ενδυνάμωση  των 80 ωφελουμένων που πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Με τις παρεμβάσεις  που προβλέπονταν στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επιχορήγηση Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων  Επαγγελματιών), διευκολύνθηκε η ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 
Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης είχαν όσοι ήταν άνεργοι και οι ενδιαφερόμενοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ήταν μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής και ανήκαν σε κατηγορίες ευάλωτων ομάδων (μακροχρόνια άνεργοι, χαμηλό οικονομικό επίπεδο, παλιννοστούντες).

Το πρόγραμμα προέβλεπε δράσεις:

  • Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων (ατομικές συνεδρίες, οικογενειακή συμβουλευτική, ατομικές συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού, διασύνδεση ωφελουμένων και επιχειρήσεων, νομική υποστήριξη οικογενειών ωφελουμένων κλπ.)
  • Επιδοτούμενη Επαγγελματική κατάρτιση 
  • Δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταιρών, οργανισμών, επιχειρήσεων  και επωφελούμενων
  • Πληροφόρηση και επαγγελματικός προσανατολισμός
  • Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης υλοποιήθηκαν 3 επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης. 
  • Κατάρτιση ωφελουμένων «Διαχείριση Αποθηκών – Logistics
  • Κατάρτιση ωφελουμένων «Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας μικρομεσαίας επιχείρησης»
  • Κατάρτιση ωφελουμένων «Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας» 
Τα αποτελέσματα του προγράμματος ήταν:
50 άτομα να προωθηθούν σε θέσεις εργασίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής της Δυτικής Αττικής του Θριασίου
15 άτομα να ιδρύσουν ατομικές ή και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
15 άτομα να συστήσουν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το Ν.4019/2012 


Εταίροι αναπτυξιακής σύμπραξης: 
ΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(Συντονιστής), ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΙΑΣ, η EEO GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η ΕΝΩΣΗ- «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΞ», η ΑΡΩΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η ΑΚΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ), δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»  

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ