15.11.2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επείγοντα Μέτρα Ενεργειακής Εξοικονόμησης - Δομές Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΚΥΨΕΛΗ & ΙΝΟΗ, ΚΦ16+

Η ΑμΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή  ̈ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ̈) έχει αναλάβει, με βάση την Α.Π.1838/26.05.2022 ΑΔΑ ΑΔΑ 9ΞΝ246ΜΔΨΟ-Ξ4Η Απόφαση Ένταξης Επιχορήγησης Πράξης της Γεν. Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, την λειτουργία Δύο ∆ομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων («∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΚΥΨΕΛΗ, ΙΝΟΗ & ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΦ 16+» ή ΔΟΜΕΣ ΚΥΨΕΛΗΣ, ΙΝΟΗ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΦ16+) (ΟΠΣ 5165420 & 5165418 & 5075967). 
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ, με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, στο συνημμένο υπόδειγμα προσφοράς που βρίσκεται σε κάθε πρόσκληση ξεχωριστά. 

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ