23.9.2022

Προκήρυξη για Προμήθεια Εξοπλισμού Η/Υ για Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΙΝΟΗ

Στο πλαίσιο του προγράμματος του θέματος με κωδικό ΟΠΣ 5165418, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ