4.7.2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Β ΤΩΝ ΕΔΗΔ ΚΦ16+

Στο πλαίσιο του προγράμματος του ϑέματος με κωδικό ΟΠΣ 6011326, προσκαλούνται οι ενδιαϕερόμενοι οικονομικοί ϕορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, (πιν. 1) ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και 4.960,00 € περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, στο συνημμένο υπόδειγμα προσφοράς. Ο προϋπολογισμός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

εθελοντισμός

Στην Ευρωπαϊκή Έκφραση προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και προσπαθούμε μέσα από προγράμματα και δράσεις να ενισχύσουμε το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ