Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Προγράμματα >
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Το πρόγραμμα απευθυνόταν στο σύνολο των πολιτών του Δήμου αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Αττικής. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε επίσης και στις οργανωμένες μορφές έκφρασης των πολιτών (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις), στους Οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καθώς και σε κάθε άλλο φορέα με θεσμικό ρόλο.

Είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον να μειωθεί η εξάρτηση τόσο της οικονομίας όσο και των μεμονωμένων πολιτών από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας. Σε πρώτη φάση οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν θέσει ως στόχο την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο κατά 20%.

Η χώρα διαθέτει υψηλό δυναμικό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι του σχεδίου δράσης ήταν:

α) Η ενημέρωση- ευαισθητοποίηση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργε

Σχετικά αρχεία

 

ιας και την αναγκαιότητα γενικευμένης χρησιμοποίησης τους στη χώρα μας, ώστε και εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της εξάρτησης από παραδοσιακές πηγές να επιτευχθεί, διότι τα υπάρχοντα αποθέματα πρώτης ύλης σε παγκόσμιο επίπεδο θα αρχίσουν να εξαντλούνται. Η χώρα μας πρέπει να διασφαλίσει ενεργειακή αυτάρκεια.

β) Η πληροφόρηση-ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής για τις θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

γ) Η ενημέρωση για τις νέες ευκαιρίες, οι οποίες δημιουργούνται τόσο στην οικονομία όσο και στην αγορά εργασίας.

δ) Η πληροφόρηση για το ενεργειακό δυναμικό των Α.Π.Ε.

ε) Η δημιουργία δικτύου ΜΚΟ όλης τη Ανατολικής Αττικής για την ανάπτυξη συντονισμένης δράσης για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ο Δήμος Λαυρίου προσφερόταν για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και λόγω της ευνοϊκής για την ανάπτυξη υποδομής για την παραγωγή ενέργειας (αιολικής, ηλιακής) γεωγραφικής του θέσης και διότι δεσπόζει στην Ανατολική Αττική ιστορικά και γεωγραφικά.

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr