Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Νέα/Εκδηλώσεις >
Νέα

 

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΥΨΕΛΗΣ - 6/7/2022

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η ΑµΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή ¨ΕΥΡΩ-ΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ¨) έχει αναλάβει, µε ϐάση την Α.Π.2536/Φ38/13-11-2018 Απόφαση
Συµφωνίας Επιδότησης και εφεξής, την λειτουργία Μιας (1) ∆οµής Φιλοξενίας Ασυνόδευ-των Ανηλίκων ( « ∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΚΥΨΕΛΗ » ή ∆ΟΜΗ ΚΥΨΕΛΗΣ ) (ΟΠΣ 5165420).
Η συµφωνία επιδότησης συνεχίζεται µέχρι, τουλάχιστον, την 31/01/2023.

Ο τόπος εργασίας ϑα είναι : Κεντρικός Τοµέας Αθηνών.

Η ∆ράση « ∆ΟΜΗ ΚΥΨΕΛΗΣ» στοχεύει στην κάλυψη των ϐασικών αναγκών των ανη-λίκων ταυτόχρονα µε την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί ένα επαρκές πλαίσιο προστασίας, ϕροντίδας και εκπαίδευσης µε στόχο την υποστήριξη και
ενδυνάµωση των ασυνόδευτων εφήβων για την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία και τη µετάβαση στην ενηλικίωση.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαµβάνουν : παροχή ασφαλούς στέγασης, συµ-ϐουλευτικής που σχετίζεται µε κοινωνικά, ψυχολογικά και νοµικά Ϲητήµατα, συµπλη-ϱωµατικές υπηρεσίες (εκµάθηση γλώσσας, δηµιουργική απασχόληση, αθλητισµός κ.ά.),
ιατρική υποστήριξη & ϕαρµακευτική περίθαλψη (κατά τα προβλεπόµενα στο ϑεσµικό
πλαίσιο), πρόσβαση στην εκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρόγραµµα επαγγελµα-τικού προσανατολισµού καθώς και ενηµερώσεις & υποστήριξη σχετικά µε τα εργασιακά δικαιώµατα και τη νοµοθεσία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
∆έκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την δηµοσίευση, δηλ. µέχρι :
Τρίτη, 21/06/2022 και ώρα 16:30

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr