Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα > Διαγωνισμοί >
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΦ 16+

Στο πλαίσιο του προγρά΅΅ατος του ?έ΅ατος ΅ε κωδικό ΟΠΣ 5075967, προσκαλούνται οι ενδιαφερό΅ενοι
οικονο΅ικοί ?ορείς όπως αποστείλουν προσφορά για ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ?ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤ?Ν ΚΦ16+, (πιν. 1)
ενδεικτικού προϋπολογισ΅ού 12.800.00 e πλέον Φ.Π.Α. και 15.872.00 e περιλα΅βανο΅ένου Φ.Π.Α., ΅ε
ελεύθερη συ΅πλήρωση τι΅ολογίου, στο συνη΅΅ένο υπόδειγ΅α προσφοράς :
Κατά τη σύνταξη της προσφοράς, ?α πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής :
? Η προσφορά υποβάλλεται για ΅όνο το σύνολο της προ΅ήθειας/παροχής υπηρεσίας ,
? Η παράδοση/παροχή υπηρεσίας αφορά στην διεύθυνση Κεντρικός Το΅έας Αθηνών,
? Οι τι΅ές της προσφοράς είναι δεσ΅ευτικές για τον Ανάδοχο για δύο (2) ΅ήνες από τη λήξη κατάθεσης
της προσφοράς,
? Οι προσφερό΅ενες τι΅ές παρα΅ένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύ΅βασης και αποκλείεται
οποιαδήποτε αναθεώρηση τι΅ών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
΄Εξι (6) εργάσι΅ες η΅έρες από την δη΅οσίευση, δηλ. ΅έχρι :
Τετάρτη, 05– 05– 2021 και ώρα 16:30
Οι προσφορές ?α πρέπει να σταλούν στην διεύθυνση :
Προς : ΕΚΠΕΘΕ
Υπόψιν : Επιτροπής ?ιαγωνισ΅ού
Ο΅ήρου 54,
106 72 Αθήνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

© 2011 Όμιλος Ευρωπαϊκή Έκφραση

Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Tηλ.: 210 3643224, 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr